Steenhouwerij Matthys tafel blauwe hardsteen (arduin) verouderde afwerking

Algemene voorwaarden 

Onderhavige voorwaarde maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn de eerste.

  • Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
  • De werkuren van plaatsing zijn een minimum en kunnen naargelang van het werk aangepast worden.
  • Onze prijzen blijven één maand geldig, en tot zolang onze leveranciers hun prijzen handhaven.
  • Bij elke bestelling vragen wij een voorschot van 40%
Leveringstermijn

De leveringsdatum is een streefdatum.  Hij zal zo goed mogelijk worden nageleefd.
Vertragingen zijn geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Wanneer de klant ten laatste binnen de 30 dagen na een aangetekende aanmaning niet afneemt, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn overeenkomstig Art. 1183B.W.
In dat geval zal de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de prijs.

Klachten

Klachten die slaan op de eventuele niet-conformiteit van de levering en/of op eventuele zichtbare gebreken, moeten ons aangetekend gemeld worden binnen de 48 uren na levering.
Deze slaande op eventuele onzichtbare gebreken binnen de 5 dagen.

Witsteen, marmer en graniet worden verkocht met hun natuurlijke gebreken.
Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering kunnen geëist worden. Kleurafwijkingen kunnen nooit aanleiding geven tot klacht.

Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling.

Bij niet-betaling op de gestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd zijn aan de wettelijk bepaalde intrestvoet vermeerderd met 2%. Bovendien zal in dat geval, ten titel van forfaitair schadevergoedingsbeding, en zonder dat voorafgaandelijk aanmaning vereist is, het schuldig gebleven factuurbedrag verhoogd worden met 10% echter met een minimum van 25,00 euro

De levering doet geen eigendomsvoorbehoud ontstaan, de geleverde goederen blijven immers onze eigendom tot aan de volledige betaling ervan. Dit beding is essentieel en verzaking eraan wordt niet vermoed.

Geschillenregeling

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.
Voor eventuele geschillen zullen uitsluitend de gerechten van het gerechtelijk Arrondissement Oudenaarde bevoegd zijn.